വിരുന്നു ശാല

0

2, Inner Cir Rd, Contractors Area, Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand 831001, India, Jamshedpur

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

NH 33, Tata- Ranchi highway, Asanbani, Kanderbera, Jamshedpur, Jharkhand 832401, India, Jamshedpur

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Chinese, Tandoor

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Chepapul, Pardih Road, Mango, Jamshedpur, Jharkhand 831012, India, Jamshedpur

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

NH-33, Near Pardih Kali Mandir, Jamshedpur, Jharkhand 831012, India, Jamshedpur

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Tandur, Chinese, Mexican, Thai, Continental

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Holding No 3 Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand 831011, India, Jamshedpur

Ramada Jamshedpur Bistupur with all its opportunities, professional service and hospitality can help you to make your wedding day special and memorable for long years. So let it be with one of the best wedding venues in Jamshedpur.

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

93, Near Tata Motors Dynasty Auto, Water Works Road, Sakchi New Planning Area,Jamshedpur,831001, Jamshedpur

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Chinese, Continental, Thai, Mexican, Japanese

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Tata - Hata Main Rd, Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand 831001, India, Jamshedpur

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Chinese, Continental

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

112, S.N.P. Area, Aambagan, Sakchi Highway, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur, Jharkhand 831001, India, Jamshedpur

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Inner Circle Road, Contractors Area, Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand 831001, India, Jamshedpur

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Chinese, Continental

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Golmuri Main Road, Jamshedpur, Jharkhand 831003, India, Jamshedpur

The Golden Iris is your best choice if you're looking for modern venue for wedding celebration in Jamshedpur. The place where everything passes in the best way.

അടുക്കളുടെ തരം: Chinese, Indian, Continental

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Main Road, Near Ram Mandir, Bistupur, South Park, Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand 831001, India, Jamshedpur

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Chinese,Continental, Tandur

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

47, Khasmahal, Jamshedpur

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Mugalie, Italian, Continental

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

New Kalimati Road, Supercentre, Sakchi, Jamshedpur, Jharkhand831001, Jamshedpur

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സംഗീതോപകരണം, സ്വാഗത സ്ഥലം, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്, ടെറസ്

New Kalimati Rd, Sakchi, Jamshedpur, Jharkhand 831001, India, Jamshedpur

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

കൂടുതല്‍ 2 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക